Regulament “Amenajări etapă cu etapă- concurs tricouri mesaj"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Amenajări etapă cu etapă- concurs tricouri mesaj:

Trebuie să faci LUCRARE BUNĂ, că ocaziile se răzbună

perioada 08.07.2022-15.07.2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1. Prezenta campanie " Amenajări etapă cu etapă - concurs tricouri cu mesajul  „Trebuie să faci LUCRARE BUNĂ, că ocaziile se răzbună" (denumita in continuare "Campania") este organizata si desfasurata de catre Friends Advertising SRL, o societate inregistrata in Romania, avand sediul social in Bucuresti, Str. Radu de la Afumati, nr. 56, parter, sect. 2, înregistrată la Registrul Comertului sub Nr. J40/1480/2003, cod identificare fiscala RO15179045, reprezentata legal de d-nul Stancescu Nicolae, in calitate de ADMINISTRATOR, denumita in continuare ,,Organizatorul", in parteneriat cu Saint-Gobain Construction Products România S.R.L., persoana juridica romana  cu sediul social în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, cod 014459, inregistrată în Registrul Comerțului J40/16947/1994, Cod de Înregistrare Fiscală 6194577 (denumita in continuare "Partenerul").
  2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in continuare ,,Regulamentul Oficial" / "Regulamentul").
  3. Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet: www.expertsg.ro („Site-ul”), la sectiunea Regulamente.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica prin publicarea noului Regulament/ a Actului aditional la Regulament pe site, cu cel putin 24 de ore anterior intrarii in vigoare a modificarilor/completarilor.
  5. Organizatorul poate verifica oricand masura in care o persoana respecta prezentul Regulament Oficial. In cazul in care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunostinta:

a) incalcari sau nerespectari ale Regulamentului Oficial sau nerespectari ale conditiilor impuse pentru participarea in Campanie,

sau

b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip, la adresa, imaginea sau reputatia Campaniei, Organizatorului, Agentiei sau a celorlalte parti implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor, dupa caz, si/sau descalificarea Participantilor implicati, chiar daca sunt castigatori. In toate cazurile in care exercita aceasta prerogativa, Organizatorul nu datoreaza nicio despagubire, de orice natura, sau plata vreunei sume de bani persoanei descalificate.

  1. In toate cazurile enumerate mai sus, Organizatorul poate actiona in instanta persoanele implicate, pe baza dovezilor existente, respectiv poate sesiza autoritatile competente in vederea luarii tuturor masurilor legale necesare.In vederea solutionarii amiabile a oricarei probleme ce ar putea sa rezulte din modalitatea de organizare si desfasurare a prezentei Campanii, conform Regulamentului Oficial, orice reclamatie in legatura cu desfasurarea Campaniei in raport de Regulamentul Oficial va fi adresata in scris Organizatorului, in termen de cel mult doua (2) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat, sau cel mai tarziu pana la data de 10.07.2022, in cazul in care evenimentul s-a produs ulterior incheierii Campaniei, la coordonatele de contact indicate in Sectiunea 13 din prezentul Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare sau de a nuraspunde reclamatiilor depuse ulterior expirarii termenelor indicate mai sus, in functie de data survenirii evenimentului reclamant, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere dreptului consumatorilor de a apela la mijloacele de protectie prevazute de lege in beneficiul acestora, dupa caz.
  2. Campania este organizata si desfasurata in temeiul O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. lnformatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI

 

  1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei, exclusiv pe platforma de socializare Facebook - https://www.facebook.com/alexmocanu.ro. Campania se va desfasura incepand cu data de 08.07.2022, ora 12:00 (,,Data inceperii Campaniei") si inceteaza la data de 15.07.2022 ora 23:59:59 (,,Data incetarii Campaniei") (perioada dintre Data inceperii Campaniei si Data incetarii Campaniei va fi denumita in continuare ,,Perioada Campaniei").
  2. Dupa Data incetarii Campaniei (15 iulie 2022 ora 23:59:59), Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public prin modalitatile mentionate in Seciunea 1 din Regulamentul Oficial.
 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Participarea la aceasta Campanie este accesibila oricarei persoane fizice (denumita in continuareParticipant") care:

 1. are domiciliul/resedinta, chiar temporara, in Romania;

 

 1. este majora, in sensul legii, avand capacitate deplina de exercitiu si fiind posesoarea unui buletin de identitate sau a unei carti de identitate;
 2. indeplineste conditiile din Sectiunea 4 - Modul de desfasurare a Campaniei din prezentul Regulament.

3.2. Organizatorul/Partenerul este indreptatit sa ia masurile necesare in caz detentativa de frauda, abuz sau de orice alte tentative la astfel de actiuni, care ar putea afecta imaginea, reputatia sau activitatea Organizatorului/Partenerului, in general,  si/sau costurile prezentei Campanii.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

3.4. Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie angajatii Organizatorului/Partenerului si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea Campaniei, dupa caz, respectiv rudele si afinii acestora pana la gradul al II-lea inclusiv.

3.5. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa, neechivoca si liber consimtita de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEl

 

  1. Conditii privind inscrierea valabila in Campanie

 

   1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

(1)Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 3 de mai sus;

 1. Participantul se va inscrie cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in prezenta sectiune 4.
  1. Modalitatile de inscriere in Campanie

 

Participantii se vor putea inscrie in Campanie, astfel:

 

 1. In perioada 08.07.2022, ora 10:00 – 15.07.2022, ora 23:59:59, participantii la Campanie, trebuie:
  • sa aiba un cont personal de utilizator pe reteaua de socializare Facebook;

 

 

  • sa raspunda cu a, b sau c,  in comentariu la intrebarea  adresata in cadrul postarii lui Alex Mocanu:

 

Postarea va fi:

Nu există echipe mari și echipe mici! Doar echipe care n-au tricouri semnate de Grande.Așa dau startul unui concurs unde voi îmbrăca primul 11 cu tricouri de valoare. Și cum ocaziile se răzbună, nu rata ocazia de a participa aici! Cei care-și doresc mai mult victoria și răspund corect la întrebarea: Ce produse apar în primul video cu temaEchipă de primă ligăa emisiunii, “Amenajări ETAPĂ cu ETAPĂ’’, pot câștiga un tricou cu autograf. Uite aici emisiunea: https://youtu.be/U4hEq8WccOk
Hai vad!!!

Răspuns corect este?
a) weberset portelanat max² și weberset superflex max²
b) weberset portelanat max² și weberset marmo plus
c) weberset portelanat max², weberset superflex max² și weberset marmo plus

 

 1. Organizatorul/Partenerul nu isi asuma in niciun moment responsabilitatea pentru textele / comentariile inscrise de catre participanti sau postate de catre alti utilizatori ai retelei de socializare Facebook.
 2.  IMPORTANT! Contul de Facebook al participantului trebuie sa fie setat ca public pentru a putea fi contactat in cazul in care este desemnat castigator in urma extragerii la sorti.
 3. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

 

 1. Daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei sau pe alte retele de socializare decat cele indicate in prezentul Regulament;
 2. Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fast efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
 3. Daca nu respecta conditiile de validitate de la art. 4.3. din prezentul Regulament.

 

  1. Conditii de validitate

 

 1. lnscrierile in Campanie trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

 

  • Participantul sa includa in comentraiu raspunsul pe care il considera corect (a, b sau c);
  • raspunsul sa nu contina niciun mesaj ilegal, imoral sau antisocial;
  • raspunsul sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare, in general, sau sa vizeze in mod directpersoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
  • raspunsul sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
  • raspunsul sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate; in cazul in care Organizatorul doreste sa afiseze o poveste care contine referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate, acesta isi rezerva dreptul de a publica povestea si de a sterge sau inlocui respectivele referiri/mesaje;
  • raspunsul sa nu contina sau sa promoveze marci de tigarete sau de alcool;
  • raspunsul sa nu contina mesaje adresate minorilor;
  • raspunsul sa nu faca referire la minori;
  • raspunsul sa respecte tematica Campaniei asa cum este descrisa in regulament.

 

Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului/Partenerului inclusiv, dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala, dar si eventuale prejudicii de imagine sau reputationale cauzate Organizatorului/Partenerului ca urmare a unor postari avand continut imoral, indecent, defaimator sau care nu respecta vreuna dintre limitarile de la art. 4.3. (1).

 1. Validarea inscrierilor in Campanie este atributul exclusiv al Organizatorului.
 2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge/ invalida orice inscriere care nu respecta conditiile impuse in cadrul Sectiunii 1.
  1. Validarea inscrierilor
 1. Pentru ca o inscriere sa fie validata in cadrul prezentei Campanii, Participantul trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
  • sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
  • postarea sa indeplineasca toate cerintele de inscriere prezentate in Sectiunea 4 din prezentul Regulament.
 2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMII

  1. In cadrul acestei Campanii vor fi oferite, prin tragere la sorti, 11 tricouri cu mesajul „Trebuie să faci LUCRARE BUNĂ, că ocaziile se răzbună" –11 tricouri cu semnatura fostului jucator de fotbal Gica Craioveanu. Valoarea unui premiu este de 85 de lei cu TVA inclus si valoarea tututror premiilor este de 935 lei.

 

5.2. Premiile nu sunt transmisibile si nu pot fi inlocuite cu alte premii sau beneficii si nici nu pot fi convertite in sume de bani.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR SI CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR

  1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti utilizand platforma Random.org, ce va fi efectuata in data de 16 iulie 2022.
   1. Se vor extrage 11 potentiali castigatori si cate 1 rezerva pentru fiecare castigator in parte, exclusiv din inscrierile valide aferente Perioadei Campaniei.
  2. Conditii de validare

 

   1. Pentru ca o innscriere sa fie considerata valida,
 1. Participantii trebuie sa respecte reglementarile prezentului Regulament;
 2. Participantii trebuie sa aiba dreptul de participare conform Sectiunii 3;
 3. Participantii trebuie sa urmeze mecanismul Campaniei conform Sectiunii 4.
   1. Atentie! Inscrierea in Campanie nu presupune in contrapartida niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare pentru Participanti. Cu toate acestea, cheltuielile pentru achizitionarea de efecte si servicii postale, pentru tarifele telefonice normale, internet, precum si cheltuielile normale pentru participarea la premiere sunt in sarcina Participantilor.
  1. Validarea Castigatorilor

 

6.3.1 Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

 

6.3.2. Pana pe date de 20.07.2022 potentialii castigatori vor fi contactati prin mesaj pe platforma  Facebook, unde Ii se va solicita numarul de telefon pentru a intra in procesul de validare si primire a premiului.

   1. Daca in termen de 24 de ore de la contactare acestia nu au oferit numarul de telefon, vor fi invalidati si se va trece la contactarea rezervelor.
   2. Potentialii castigatori care au oferit numarul de telefon vor fi contactati telefonic in vederea validarii lor drept castigatori.
   3. Daca potentialul castigator al unui premiu nu raspunde in termen de 24 de ore celor 3 incercari ale Organizatorului de a-I contacta telefonic, pe numarul de telefon furnizat, atunci va fi invalidat si se va trece la contactarea rezervelor. Daca nici rezerva nu raspunde celor 3 incercari ale Organizatorului de a o contacta, premiile vor ramane in proprietatea Organizatorului.
   4. Pentru evitarea oricaror dubii, un Participant, identificat prin datele personale furnizate, poate castiga un (1) premiu pe toata Perioada Campaniei.
   5. Termenul pentru livrarea premiilor este de maximum 5 zile lucratoare de la data validarii Castigatorului.
   6. Organizatorul se obliga sa faca publice numele castigatorilor validati si castigurile acordate ca postare distincta, pe data de 18.07.2022.

 

SECTIUNEA 7. LITIGII

  1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila potrivit clauzei 1.8. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 8. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEl

  1. Campania poate inceta inainte de termen, (a) in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora (b)in cazul imposibilitatii Organizatorului/Partenerului  de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei sau (c) printr-o decizie a Organizatorului/Partenerului de a nu continua Campania.
  2. Situatiilor avute in vedere la litera (a) de mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

Sectiunea 9. RESPONSABILITATE

  1. Prin participarea la Campanie, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor.
  2. Organizatorul/Partenerul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
  3. Organizatorul/Partenerul nu are nicio obligatie de a purta corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa data incetarii prezentei Campanii.
  4. In eventualitatea unei dispute sau contestari asupra validarii unui castig si/sau acordarii vreunui premiu, decizia Organizatorului este definitiva.
  5. Organizatorul/Partenerul nu isi asuma nicio responsabilitate privind:

 

(a) corectitudinea si caracterul complet al datelor personale furnizate de catre Participanti;

(b) imposibilitatea participarii la Campanie, pierderile de informatii sau intarzierile inscrierilor generate de cauze care nu depind direct de Organizator sau Partener, cum ar fi defectiuni tehnice cauzate de furnizorii de internet, de telefonie mobila, servicii de curierat etc.;

 1. imposibilitatea Participantului desemnat castigator si/sau a reprezentantului legal al acestuia (dupa caz) de a intra in posesia premiului din diverse motive neimputabile Organizatorului sau persoanelor pentru care acesta este tinut sa raspunda;
 2. toate prejudiciile suferite de catre orice participant desemnat castigator si/sau de catre reprezentantul legal al acestuia (dupa caz) in legatura cu premiul castigat;

 

 1. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea profilului de Facebook, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelei de socializare care fac imposibila inscrierea in Campanie, contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile Organizatorului/Partenerului;
 2. intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de servicii postale etc.;

(g) probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a Participantului (erori ale browser­ elor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza Facebook, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Campanie;

(h) Eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra profilului de lnstagram.

  1. Toti Participantii la Campanie recunosc si sunt de acord ca Facebook nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la Campanie.

 

 

Sectiunea 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

10.1. Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 , in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. 16479, astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior.

Organizatorul are un interes legitim in prelucrarea datelor pe parcursul derularii prezentei Campanii, prelucrarea datelor Participantilor la Campanie permintandu-i sa gestioneze procesul de derulare a Campaniei in conditii optime si sa acorde premiile Campaniei. In anumite cazuri, este necesar ca Organizatorul sa prelucreze datele candidatilor pentru indeplinirea obligatiilor legale conexe acordarii premiilor, precum si pentru a raspunde si a se apara in fata actiunilor in justitie.

10.2 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Organizator.

10.3 Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

 

  1. Persoanele vizate. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se inscriu in Campanie potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate Participant potrivit prezentului Regulament Oficial.
  2. Categorii de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:
 1. pentru toti Participantii: denumirea contului de Facebook
 2. pentru toti Participantii castigatori ai premiilor: numar de telefon, nume, prenume, adresa de e-mail, data nasterii.

Organizatorul are dreptul de a solicita castigatorilor ca persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza sa poata fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora, pe Site-ul Campaniei. Dreptul de utilizare de catre Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul castigatorului in acest sens.

Furnizarea acestor date este necesara pentru derularea Campaniei, respectiv pentru a asigura participarea in cadrul Campaniei.

  1. Categorii de destinatari. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul Campaniei de catre sau pe sea ma Organizatorului pot fi transmise partenerilor contractuali ai acestuia care asista in organizarea Campaniei si realizarii celorlalte scopuri mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, precum si publicului (in ceea ce priveste Castigatorii). Organizatorul nu transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul sau din afara Uniunii Europene.
  2. Durata prelucrarii. Datele cu caracter personal colectate var fi stocate atat pe perioada desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe perioada necesara conform prevederilor legale in vigoare, cum ar fi cele in materie fiscala si in materia arhivarii.
  3. In masura in care in cadrul Campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat in mod corespunzator si complet aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate, inclusiv faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei, intre altele in vederea atribuirii premiului, si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul acestei sectiuni.
  4. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.

Inscrierea in Campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acestuia.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa postala completa, adresa electronica, numar de telefon mobil) sa fie prelucrate in scop de reclama, marketing si publicitate de catre Organizator, sa intre in baza de date a acestuia si sa primeasca materiale informative si promotionale prin orice mijloace de comunicare.

In viitor, Organizatorul poate folosi datele participantilor (respectiv numele, prenumele, adresa postala completa, adresa electronica si numarul de telefon) pentru propriile activitati de marketing si informari prin intermediul postei (direct mailing-ul) sau SMS-uri cu privire la noi oferte/promotii. Organizatorul va ofera posibilitatea de a opta pentru folosirea in viitor a datelor personale.

Datele participantilor vor fi accesate intern doar in scopul derularii prezentei Campanii. Accesarea se va face de catre departamentul de marketing, de catre departamentul de vanzari si de catre departamentul IT.

Datele participantilor vor fi stocate pe diferite suporturi, incluzand Formularul de prelucrare a datelor cu caracter personal si sistemele de securitate ale Organizatorului (inclusiv e-mail).

Organizatorul va putea retine datele participantilor pentru o perioada de maximum 12 (douasprezece) luni de la data acordarii premiilor.

 

  1. Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate.

 

Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:

 1. acces la date: puteti solicita si primi o confirmare de la Organizator cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram si in ce scop, unde si cat timp le stocam, cine are acces la ele etc);
 2. rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (exemplu: daca v-ati schimbat numarul de telefon sau adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat impreuna cu cel de restrictionare sau cu cel de opozitie;
 3. stergere: puteti solicita sa stergem o pa rte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra.

Important! Nu vom putea da curs cererii in toate cazurile (exemple: legea ne obliga sa pastram datele o anumita perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apararea unui drept in instanta);

 1. restrictionare: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o si anume: solicitare de rectificare a datelor; opozitie fata de stergerea datelor in situatia unei prelucrari ilegale; solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apararea unui drept;  opozitie fata de prelucrarea datelor - a se vedea pct. (f) de mai jos.
 2. portabilitate: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intra-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

f) opozitie: va puteti opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame de la noi ne puteti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri, vom pune in balanta interesele noastre si respectiv situatia dumneavoastra particulara pentru a lua o decizie finala. De aceea, va rugam sa ne explicati de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea.

g) procesul decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date).

In cazul proceselor decizionale automate utilizate in Campanie, asa cum acestea sunt descrise mai sus, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere si de a obtine o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.

h) retragerea consimtamantului: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, ii puteti retrage oricand.

Important! Retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

 1. plangere: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) sau instantelor competente.

In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va putea contacta Organizatorul la urmatoarele date de contact: adresa e-mail: contact@expertsg.ro 

Daca doriti sa va exercitati drepturile sus-mentionate, va rugam sa contactati Organizatorul potrivit detaliilor sus-mentionate.

In situatia in care considerati ca Organizatorul nu respecta drepturile dumneavoastra, va puteti exercita dreptul de opozitie. Daca dumneavoastra considerati ca procesarea datelor cu caracter personal este ilegala, aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

  1. Organizatorul nu va suporta alte cheltuieli personale si orice alte cheltuieli care nu sunt prevazute ca fiind acordate de Organizator, acestea cazand in sarcina exclusiva a castigatorilor. Organizatorul nu va purta niciun fel de raspundere cu privire la standardele de calitate ale produselor oferite. Castigatorii nu vor putea solicita modificarea parametrilor premiilor oferite in cadrul Campaniei si nici nu vor putea solicita contravaloarea in lei sau in alta moneda a premiului caatigat.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

  1. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.expertsg.ro . De asemenea, informatii detaliate privind Campania pot fi obtinute prin intermediul liniei INFOLINE care poate fi apelata de orice persoana interesanta la numarul de telefon 021.467.37.04 (L-V 10:00 -18:00, tarif normal in orice retea).
  2. Prin participarea la acesta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze acestui Regulament.

SECTIUNEA 13. DATE DE CONTACT

  1. Pentru informatii suplimentare privind Campania, prezentul Regulament Oficial, aspecte legate de prelucrare a datelor cu caracter personal si exercitarea drepturilor persoanelor vizate, respectiv pentru alte comunicari cu Organizatorul, de exemplu, reclamatii, corespondenta cu privire la Premii si altele, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: office@expertsg.ro sau  andreea.truica@friends-tbwa.ro
  2. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:

a)           numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;

b)           prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

 

SECTIUNEA 14. CLAUZE FINALE

 

14.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea acestei Campanii.

14.2 Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.

14.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

a)         imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

b)         corectitudinea sau continutul raspunsurilor la intrebarile din cadrul Campaniei, precum si daca un alt participant sau persoana fizica copiaza raspunsul respectiv sau comenteaza cu privire la Campanie;

c)         reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, ce nu vor fi luate in considere de catre Organizator dupa aceasta perioada.

 

 

Organizator,

 

Friends Advertising SRL